Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy o kwotę 37.699 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 37.699
852     Pomoc społeczna 37.699
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17.641
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17.641
85216   Zasiłki stałe 11.058
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11.058
85219   Ośrodki pomocy społecznej 9.000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9.000
OGÓŁEM 37.699

§ 2.  Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 15.779 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 15.779
852     Pomoc społeczna 15.779
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15.779
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15.779
OGÓŁEM 15.779

§ 3.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 379.207 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 37.699
852     Pomoc społeczna 37.699
85214

 

  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17.641
3110 Świadczenia społeczne 17.641
85216   Zasiłki stałe 11.058
3110 Świadczenia społeczne 11.058
85219   Ośrodki pomocy społecznej 9.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 341.508
700     Gospodarka mieszkaniowa 278.000
70095   Pozostała działalność 278.000
4300 Zakup usług pozostałych 50.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228.000
750     Administracja publiczna 46.000
75011   Urzędy wojewódzkie 1.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 45.000
4300 Zakup usług pozostałych 45.000
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 90
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 90
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 16.000
4260 Zakup energii 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.418
92195   Pozostała działalność 1.418
4300 Zakup usług pozostałych 1.418
OGÓŁEM 379.207

§ 4.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 357.287 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 341.508
700     Gospodarka mieszkaniowa 278.000
70095   Pozostała działalność 278.000
4260 Zakup energii 50.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228.000
750     Administracja publiczna 46.000
75011   Urzędy wojewódzkie 1.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 45.000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 45.000
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 90
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 90
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 16.000
4300 Zakup usług pozostałych 16.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.418
92195   Pozostała działalność 1.418
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.418
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 15.779
852     Pomoc społeczna 15.779
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15.779
 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.779
OGÓŁEM 357.287

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 700

  • 228.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku   z koniecznością prawidłowego ujęcia wydatków dotyczących budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Targowej.

Dział 750

  • 1.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań nałożonych na wydział.
  • 45.000 zł – zmian planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych z przeznaczeniem na usługi prawnicze.

Dział 751

  • 90 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań nałożonych na wydział w zakresie zadań zleconych.

Dział 852

  • +37.699 zł / -15.779 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 708/2012. Zwiększono dotacje na wypłatę zasiłków okresowych (17.641 zł), dofinansowanie wypłat zasiłków stałych  (11.058 zł) oraz na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej   (9.000 zł) w ramach działania 13.1.1.7. Zmniejszono natomiast dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – działanie 20.1.1.9. Zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 921

  • 1.418 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia wydatków w obrębie funduszu sołeckiego (500 zł – Sołectwo Krajnik, 918 zł – Sołectwo Żabnica)

Sporządziła:
S. Skrzyniarz