Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 września 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej    w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 6.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 6.200
750     Administracja publiczna 6.200
75011   Urzędy wojewódzkie 6.200
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 6.200
OGÓŁEM 6.200

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 58.228 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 56.680
750     Administracja publiczna 56.200
75011   Urzędy wojewódzkie 6.200
4270 Zakup usług remontowych 6.200
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50.000
4300 Zakup usług pozostałych 40.000
4430 Różne opłaty i składki 10.000
852     Pomoc społeczna 200
85295   Pozostała działalność 200
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 280
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 280
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 280
Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gryfinie 1.548
851     Ochrona zdrowia 1.548
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.548
4300 Zakup usług pozostałych 1.548
OGÓŁEM 58.228

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 52.028 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 50.480
750     Administracja publiczna 50.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17.000
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30.000
852     Pomoc społeczna 200
85295   Pozostała działalność 200
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 280
85495   Pozostała działalność 280
4300 Zakup usług pozostałych 280
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 1.548
851     Ochrona zdrowia 1.548
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.548
4300 Zakup usług pozostałych 1.548
OGÓŁEM 52.028

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 6.200 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 436/2012 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu biura USC w Gryfinie (podzadanie 16.1.1., działanie 16.1.1.1.).

  • 50.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

Dział 851

  • 1.548 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z przeznaczeniem na refundację kosztów przewozu dzieci na półkolonie. Zadanie realizował Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gryfinie

Dział 852

  • 200 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z potrzebą prawidłowego ujęcia wydatków dotyczących projektu „800 – lecia Steklna i utworzenia nieformalnego mikroregionu”.

Dział 854

  • 280 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z potrzebą prawidłowego ujęcia wydatków planowanych na półkolonie (Warszawa – Toruń - Gdańsk).

Sporządziła:
S. Skrzyniarz