Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 57.371 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 57.371
750     Administracja publiczna 52.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52.000
4300 Zakup usług pozostałych 52.000
851     Ochrona zdrowia 5.000
85195   Pozostała działalność 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 371
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 371
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 270
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101
OGÓŁEM 57.371

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 57.371 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 57.371
750     Administracja publiczna 52.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52.000
4270 Zakup usług remontowych 2.000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50.000
851     Ochrona zdrowia 5.000
85195   Pozostała działalność 5.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 371
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 371
4300 Zakup usług pozostałych 371
OGÓŁEM 57.371

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 50.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w związku  z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na obsługę prawną.
  • 2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego  z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą eksploatacją pojazdów służbowych.

Dział 751

  • 371 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego.

Dział 851

  • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz