Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 października 2012 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej   w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy o kwotę  7.119 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 7.119
801     Oświata i wychowanie 7.119
80195   Pozostała działalność 7.119
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7.119
OGÓŁEM 7.119

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  21.795 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 7.899
801     Oświata i wychowanie 7.119
80195   Pozostała działalność 7.119
4300 Zakup usług pozostałych 7.119
926     Kultura fizyczna 780
92601   Obiekty sportowe 780
4300 Zakup usług pozostałych 780
Zespół Szkół w Gryfinie 13.896
801     Oświata i wychowanie 13.896
80110   Gimnazja 13.896
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.896
OGÓŁEM  21.795

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 14.676 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 14.676
801     Oświata i wychowanie 13.896
80110   Gimnazja 13.896
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.896
926     Kultura fizyczna 780
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 780
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 780
OGÓŁEM 14.676

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 13.896 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną.
  • 7.119 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku  z otrzymaniem środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (porozumienie z Kuratorium Oświaty w Szczecinie).

Dział 926

  • 780 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z organizacją imprez sportowych współorganizowanych przez Gminę Gryfino.

Sporządziła:
S. Skrzyniarz