Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.160.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 stycznia 2012r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.160.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.160.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Gryfino, wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 1 dodaje się pkt. 3 i pkt. 4 o treści:
  3) obniżenie o 20 % stawek, wymienionych w Zał. Nr 4, za lokale pozbawione naturalnego oświetlenia oraz lokale położone w piwnicy.
  4) możliwość zastosowania zwolnień z opłat czynszowych lub ulg, w stosunku do organizacji społecznych, politycznych, jednostek użyteczności publicznej oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek najemcy i dzierżawcy.
 2. § 3 otrzymuje brzmienie:
  1. Ustala się:
  1. miesięczną stawkę czynszu - za najem 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego, do czasu adaptacji pomieszczeń na cele związane z działalnością gospodarczą, ale nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy najmu, jak na cele składowe, zgodnie z Zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.160.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
  2. dzienną stawkę czynszu za:
   1. 1 stoisko handlowe, przeznaczone do sprzedaży towarów świątecznych (choinki i inne artykuły) w wysokości 300,00 zł netto,
   2. umiejscowienie wesołego miasteczka, cyrku – w wysokości 400,00 zł netto.
  3. za nieruchomości wydzierżawiane na ogrody i ogrody przydomowe, uważa się nieruchomości o powierzchni dzierżawnej do 500 m2, a roczna opłata z tytułu dzierżawy ogrodu, nie może być niższa niż 30 zł netto. Za ogrody o pow. użytkowej ponad 500 m2 czynsz będzie liczony do 500 m2 jak za ogród, powyżej 500 m2 - jak na cele rolne.
  4. za nieruchomości wydzierżawiane na cele rolne, uważa się nieruchomości o powierzchni dzierżawnej powyżej 500 m2. Nie ustala się czynszu od gruntów pod ciekami wodnymi i innymi, zaliczonymi do urządzeń melioracyjnych (w tym rowy), stawami, gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi oraz sklasyfikowanymi jako nieużytki.
   Do stawek, o których mowa w pkt. 1-3 zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT, w oparciu o odrębne przepisy.
 3. Ustala się następujące terminy płatności czynszów:
  1. za nieruchomości wydzierżawiane na ogrody przydomowe, do kwoty 150,00 zł brutto, czynsz płatny jest w okresach rocznych, jednorazowo do dnia 15 marca każdego roku, natomiast czynsz powyżej tej kwoty - w 2 lub 4 ratach - w terminach do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. W przypadku zawarcia umowy po dniu 15 marca, termin płatności przypadnie w kolejnym terminie lub w dniu podpisania umowy chyba, że umowa stanowi inaczej.
  2. za nieruchomości wydzierżawiane na cele rolne, czynsz do kwoty 300 zł, płatny jest jednorazowo do dnia 15 maja; powyżej tej kwoty, czynsz płatny jest w dwóch terminach tj. do dnia 15 maja i 15 września danego roku. W przypadku zawarcia umowy dzierżawy po ww. terminie, czynsz płatny będzie w kolejnym terminie lub w dniu podpisania umowy chyba, że umowa stanowi inaczej.
  3. za nieruchomości wydzierżawiane na grunty pod garażami, czynsz płatny jest rocznie w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku chyba, że umowa stanowi inaczej.
  4. za nieruchomości wydzierżawiane i wynajmowane na pozostałe cele, ujęte w zarządzeniu Nr 0050.160.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r., czynsz płatny jest miesięcznie, do dnia 10 każdego miesiąca chyba, że umowa stanowi inaczej.
 4. Za nieruchomości wykorzystywane bez umowy do czasu oddania ich Gminie Gryfino lub zawarcia nowej umowy, pobiera się opłatę w wysokości 200 % dotychczasowego czynszu brutto.
 5. W przypadku nie zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Gminy Gryfino, opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości, równa jest kwocie czynszu brutto, ustalonego zgodnie z dotychczasową umową.
 6. § 5 otrzymuje brzmienie:
  ,,Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.”.
§ 2. 1. Uchyla się zarządzenia:
 1. Nr 0151-69/09 z dnia 0151-69/09 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem 1 m2 lokali użytkowych, będących własnością Gminy Gryfino, w okresie adaptacji pomieszczeń do celów działalności gospodarczej.
 2. Nr 0151-91/09, zmienione zarządzeniem Nr 0050.137.2011 z dnia 14 listopada 2011 r., w sprawie ustalenia w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu, za dzierżawę 1 m2 gruntu oraz powierzchni reklamowych w Mieście i Gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres do 3 lat.
 3. Nr 0151-92/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu, za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres do 3 lat.
 4. Nr 0151-150/10 z dnia 02 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w Mieście i Gminie Gryfino, wydzierżawianego z przeznaczeniem na cele rolne, na okres do 3 lat.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U z a s a d n i e n i e

Z uwagi na brak zapisów o możliwości zastosowania ulg i zwolnień z opłat czynszowych, w zarządzeniu Nr 0050.160.2011, z dnia 30 grudnia 2011 r. oraz konieczności uchylenia zarządzeń, w sprawie ustaleń stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości, wydzierżawianych na okres do 3 lat – należało dokonać zmiany ww. zarządzenia.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka