Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 35/2, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 maja 2012 r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 35/2, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Ne 224, poz. 1337) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 35/2, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, na kwotę 98.934,54 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze).

§ 2. Cena nieruchomości zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XIII/75/91 z dnia 2 marca 1991r. Rada Miasta i Gminy w Gryfinie, przeznaczyła do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Niepodległości nr 35 w Gryfinie.  Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 12 marca 2012r., określił wartość nieruchomości na kwotę 97.700,00 zł, w tym: wartość lokalu wraz z udziałem w urządzeniach częściach wspólnych budynku – 95.500,00 zł, wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej (dz. nr 237) – 2.200,00 zł.
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 1.234,54 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze), na którą składa 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 506,00 zł oraz fundusz remontowy na dzień 30 kwietnia 2012 r. – 728,54 zł.
Wartość nieruchomości zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec