Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy o kwotę  53.400 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

53.400
852     Pomoc społeczna 53.400
85295   Pozostała działalność 53.400
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 53.400
OGÓŁEM 53.400

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 60.650 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 53.400
852     Pomoc społeczna 53.400
85295   Pozostała działalność 53.400
3110 Świadczenia społeczne 53.400
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 7.250
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.650
90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6.650
4300 Zakup usług pozostałych 6.650
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 600
92195   Pozostała działalność 600
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600
OGÓŁEM 60.650

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 7.250 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 7.250
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.650
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 6.650
4270 Zakup usług remontowych 6.650
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 600
92195   Pozostała działalność 600
4300 Zakup usług pozostałych 600
OGÓŁEM 7.250

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 852

  • 53.400 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 427/2012 (środki z rezerwy celowa poz.25) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą  Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. (działania 13.1.1.7.).
    Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 900

  • 6.650 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wydatki związane z usługą przyłączeniową (pięć przyłączy do nieruchomości w ramach gazyfikacji   m. Pniewo i Żórawki).

Dział 921

  • 600 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku  z koniecznością prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego ( Sołectwo Bartkowo).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz