Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.46.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.39.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadania publicznego w drodze zlecenia, w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.46.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 marca 2012 r.


w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.39.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadania publicznego  w drodze zlecenia, w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654,  Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244) zarządzam, co następuje:

§ 1. Uchylam Zarządzenie Nr 0050.39.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadania publicznego w drodze zlecenia, w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam p.o. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

W zarządzeniu Nr 0050.39.2012 z dnia 20 marca 2012 r. wskazano błędną kwotę przyznanej dotacji na realizację zadania pn. „Wspieranie działalności gospodarczej poprzez organizację targów gospodarczych w Gryfinie, prezentujących walory oraz potencjał gospodarczy, inwestycyjny, kulturalny i turystyczny regionu w ramach hasła: Gryfino – gminną energią różnych źródeł”.

Sporządziła:
Barbara Lefik