Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.97.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.75.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych

ZARZĄDZENIE Nr 0050.97.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 września 2012 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.75.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca  2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2012 r. poz. 706) zarządzam:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.75.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków  o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych do dnia 12 października 2012 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół mających siedzibę na terenie Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2012 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2012 r.   poz. 706). Zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych składa się w terminie ustalonym przez burmistrza właściwego dla siedziby szkoły. W związku z faktem, iż z dniem  1 października zmieni się kryterium dochodowe dla uczniów, których rodzice ubiegać się mogą o dofinansowanie zakupu podręczników należy umożliwić złożenie wniosku o przyznanie ww. świadczenia rodzinom, które wówczas będą uprawnione do objęcia programem „Wyprawka szkolna”.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska