Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  9.274 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół w Gryfinie 2.018
801     Oświata i wychowanie 2.018
80101   Szkoły podstawowe 1.994
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.994
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 24
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 973
801     Oświata i wychowanie 973
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 973
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 973
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 2.085
801     Oświata i wychowanie 2.085
80101   Szkoły podstawowe 2.085
4580 Pozostałe odsetki 2.085
Zespół Szkół w Chwarstnicy 4.198
801     Oświata i wychowanie 4.198
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4.198
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.198
OGÓŁEM 9.274

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 9.274 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół w Gryfinie 2.018
801     Oświata i wychowanie 2.018
80110   Gimnazja 2.018
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.018
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 973
801     Oświata i wychowanie 973
80101   Szkoły podstawowe 973
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 973
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 2.085
801     Oświata i wychowanie 2.085
80101   Szkoły podstawowe 2.085
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.085
Zespół Szkół w Chwarstnicy 4.198
801     Oświata i wychowanie 4.198
80110   Gimnazja 4.198
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.198
OGÓŁEM 9.274

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 2.018 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
  • 973 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie z przeznaczeniem
  • 2.085 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odsetki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników.
  • 4.198 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Chwarstnicy z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz