Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie wskazania kolejności Zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 stycznia 2012r.


w sprawie wskazania kolejności Zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,   z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0151 – 20/10 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Wskazuję Pana Macieja Szabałkina do pełnienia obowiązków Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
  2. Zadania Drugiego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy, określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, o którym mowa w § 1 ust. 1

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 0151 – 22/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie wskazania kolejności Zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dyspozycja zawarta w art.26a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obliguje organ wykonawczy gminy (burmistrza) do imiennego wskazania, w formie zarządzenia, pierwszego  i kolejnych zastępców burmistrza.
W związku z tym zrealizuje się dyspozycję określoną w wyżej przywołanym przepisie prawnym  i uchyla dotychczasowe zarządzenie w kwestii wskazania pierwszego zastępcy.

Sporządziła:
Krystyna Więch