Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działki z obciążenia hipoteką przymusową wpisaną na rzecz Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 listopada 2012 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działki z obciążenia hipoteką przymusową wpisaną na rzecz Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 90 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 roku (Dz.U. z 2001r., Nr 124, poz. 1361, Nr 125, poz. 1368; z 2002r., Nr 169, poz. 1387; z 2003r., Nr 42, poz. 363; z 2004r., Nr 172, poz. 1804; z 2008r., Nr 116, poz.731; z 2009r., Nr 131, poz. 1075; z 2011r., Nr 230, poz. 1370; z 2012r., poz. 827) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0050.120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 roku - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na wyłączenie działki oznaczonej numerem 536 o powierzchni 0,1091 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń gmina Gryfino, z obciążenia hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 27 142,80 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści dwa zł, osiemdziesiąt groszy), wpisaną w księdze wieczystej Nr SZ1Y/00018665/4, na rzecz Gminy Gryfino z tytułu zabezpieczenia niespłaconej należności stanowiącej opłatę adiacencką.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Decyzją Nr 52/09 Burmistrza MiG Gryfino z dnia 29 maja 2009 roku, znak: BWG.7430-2/S/1/09, została ustalona dla uczestników scalenia i podziału nieruchomości, tj. Państwa Zofii i Józefa Kosińskich - opłata adiacencka w wysokości 27 142,80 zł, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych w obrębie Wełtyń, stanowiących działki nr 531, 533 i 536, powstałych w wyniku scalenia i podziału.
Zgodnie z wnioskiem stron, ustalona opłata adiacencka została rozłożona na 10 rat rocznych, płatnych do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego począwszy od roku 2010. W celu zabezpieczenia w/w należności na rzecz gminy, w księdze wieczystej Nr SZ1Y/00018665/4, dokonano wpisu hipoteki przymusowej zwykłej.
Na dzień dzisiejszy dokonano w terminie wpłaty trzech rat. Do spłaty pozostała kwota w wysokości: 18 999,96 zł.
Państwo Zofia i Józef Kosińscy - właściciele nieruchomości nr 531, 533 i 536, wystąpili do tut. Urzędu z wnioskiem o wyłączenie działki nr 536 z obciążenia hipotecznego, w związku z zamiarem przekazania przedmiotowej działki w formie darowizny, na rzecz swojej córki.
Po wyłączeniu z obciążenia hipotecznego działki nr 536 o pow. 0,1091 ha, w księdze wieczystej Nr SZ1Y/00018665/4 pozostają dwie działki niezabudowane, tj. działki nr 531 i nr 533 o pow. 0,2362 ha o łącznej wartości 155 656,00 zł, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego oraz zabudowana działka nr 415/5. Tylko wartość działek nr 531 i 533 objętych scaleniem i podziałem pokrywa zobowiązania wobec Gminy Gryfino.
Wobec powyższego, istnieją przesłanki do pozytywnego załatwienia wniosku, zgodnie z przepisem art. 90 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który mówi, że w razie sprzedaży części nieruchomości obciążonej hipoteką sprzedawca lub kupujący mogą żądać, aby wierzyciel zwolnił tę część od obciążenia, jeżeli jest ona stosunkowo nieznaczna, a wartość pozostałej części nieruchomości zapewnia wierzycielowi dostateczne zabezpieczenie.

Sporządziła:
Barbara Bara