Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 października  2012 r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 30.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 30.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19.000
75416   Straż gminna (miejska) 13.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
75495   Pozostała działalność 6.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
801     Oświata i wychowanie 11.000
80101   Szkoły podstawowe 11.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.000
OGÓŁEM 30.000

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 30.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 30.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19.000
75416   Straż gminna (miejska) 3.500
4430 Różne opłaty i składki 2.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.500
75495   Pozostała działalność 15.500
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 8.000
4410 Podróże służbowe krajowe 2.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.000
801     Oświata i wychowanie 11.000
80120   Licea ogólnokształcące 11.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.000
OGÓŁEM 30.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-up Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 11.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji   z przeznaczeniem na modernizację kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie w związku z problemami z obecną siecią kanalizacyjną.

Dział 754

  • 19.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.

Sporządziła:
S. Skrzyniarz