Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali i budynków użytkowych, stanowiących własność Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 grudnia 2012 r.


w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali i budynków użytkowych, stanowiących własność Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r., poz. 567), art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się:
  1. strefy położenia lokali i budynków użytkowych dla potrzeb ustalenia czynszu za najem, określone w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
  2. minimalne stawki czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu, przeznaczonego na cele rolne i nierolne oraz powierzchni reklamowej, położonych na terenie Gminy Gryfino, określone w załączniku Nr 1, załączniku Nr 2 i załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
  3. minimalne stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu i budynku użytkowego, położonych na terenie Gminy Gryfino, określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
  4. stawkę czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego lub budynku do czasu adaptacji pomieszczeń na cele związane z działalnością gospodarczą, ale nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy najmu - jak na cele składowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  5. minimalną dzienną stawkę czynszu za:
   1. 1 stoisko handlowe, przeznaczone do sprzedaży towarów świątecznych (choinki i inne artykuły) - w wysokości 300,00 zł,
   2. lokalizację wesołego miasteczka, cyrku – w wysokości 400,00 zł.
 2. Za nieruchomości wydzierżawiane na ogrody i ogrody przydomowe, uważa się nieruchomości o powierzchni dzierżawnej do 500 m2 - roczny czynsz z tytułu dzierżawy nie może być niższy niż 30,00 zł.
  W przypadku, gdy powierzchnia dzierżawionego gruntu przekracza 500 m2 – czynsz ustalony będzie jak za ogród, powyżej tej powierzchni – jak na cele rolne.
 3. Do stawek, o których mowa w ust. 1 i 2, z wyłączeniem gruntów dzierżawionych na cele rolne, dolicza się obowiązujący podatek VAT, w oparciu o odrębne przepisy.
 4. Za nieruchomości wydzierżawiane na cele rolne uważa się nieruchomości o powierzchni dzierżawnej powyżej 500 m2.
  Nie ustala się czynszu od gruntów pod ciekami wodnymi i innymi zaliczonymi do urządzeń melioracyjnych (w tym rowy), stawami, gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi oraz sklasyfikowanymi jako nieużytki.
  Czynsz płatny będzie w skali rocznej. Minimalna kwota czynszu nie może być mniejsza niż 30,00 zł.

§ 2.

Obniża się o 20 % stawki czynszu najmu wymienione w załączniku Nr 4 niniejszego zarządzenia - za lokale i budynki pozbawione naturalnego oświetlenia oraz za lokale położone na poziomie kondygnacji podziemnej budynku.

§ 3.

Dopuszcza się możliwość stosowania zwolnień z czynszu najmu lub ulg - w stosunku do organizacji społecznych, politycznych, jednostek użyteczności publicznej oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek najemcy lub dzierżawcy, z uwzględnieniem zasad określonych w odrębnych aktach prawa miejscowego.

§ 4.

 1. Ustala się następujące terminy płatności czynszów dzierżawy i najmu:
  1. za nieruchomości wydzierżawiane na ogrody i ogrody przydomowe, do kwoty 150,00 zł brutto - czynsz płatny jest w okresach rocznych, jednorazowo do dnia 15 marca danego roku, natomiast czynsz powyżej tej kwoty - w 2 lub 4 ratach - w terminach do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku.
   W przypadku zawarcia umowy po dniu 15 marca, termin płatności przypadnie w kolejnym terminie lub w dniu podpisania umowy chyba, że umowa stanowić będzie inaczej,
  2. za nieruchomości wydzierżawiane na cele rolne, czynsz do kwoty 300,00 zł, płatny jest jednorazowo do dnia 15 maja danego roku, powyżej tej kwoty, czynsz płatny jest w dwóch terminach - do dnia 15 maja i 15 września danego roku.
   W przypadku zawarcia umowy dzierżawy po ww. terminie, płatność przypadnie w kolejnym terminie lub w dniu podpisania umowy, chyba że umowa stanowić będzie inaczej,
  3. za nieruchomości wydzierżawiane na grunty pod garażami, czynsz płatny jest w skali rocznej w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, chyba że umowa stanowić będzie inaczej,
  4. za nieruchomości wydzierżawiane i wynajmowane na pozostałe cele, ujęte w niniejszym zarządzeniu, czynsz płatny jest miesięcznie, do dnia 10 każdego miesiąca, chyba że umowa stanowić będzie inaczej.
 2. Za nieruchomości wykorzystywane bez umowy do czasu oddania ich Gminie Gryfino lub zawarcia nowej umowy, pobiera się opłatę w wysokości 200 % dotychczasowego czynszu brutto.
 3. W przypadku nie zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Gminy Gryfino, opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości, równa jest kwocie czynszu brutto, ustalonego zgodnie z dotychczasową umową.

§ 5

Tracą moc zarządzenia:

 1. Nr 0151-93/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali i obiektów administrowanych przez Gminę Gryfino, wynajmowanych na okres do 3 lat,
 2. Nr 0050.16.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Gryfino,
 3. Nr 0050.14.2012 dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.16.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG), dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino oraz zarządom gminnych osób prawnych – każdemu w zakresie zarządzanego zasobu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Z uwagi na konieczność ujednolicenia przepisów dotyczących ustalenia stawek czynszu za nieruchomości wydzierżawiane i wynajmowane, stanowiące własność Gminy Gryfino oraz ustalenia stawek za nieruchomości wynajmowane na inne cele niż dotychczas określone, należało wydać przedmiotowe zarządzenie.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka