Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy o kwotę 152.336 zł

Dział Rozdział Paragraf  Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 152.336
852     Pomoc społeczna 72.397
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12.897
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 12.879
85216   Zasiłki stałe 59.500
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 59.500
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 79.939
85415   Pomoc materialna dla uczniów 79.939
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 79.939
OGÓŁEM 152.336

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 223.991 zł

Dział Rozdział Paragraf  Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 152.336
852     Pomoc społeczna 72.397
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12.897
3110 Świadczenia społeczne 12.879
85216   Zasiłki stałe 59.500
3110 Świadczenia społeczne 59.500
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 79.939
85415   Pomoc materialna dla uczniów 79.939
3240 Stypendia dla uczniów 79.939
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 12.360
550     Hotele i restauracje 6.360
55095   Pozostała działalność 6.360
4480 Podatek od nieruchomości 6.360
926     Kultura fizyczna 6.000
92601   Obiekty sportowe 6.000
4480 Podatek od nieruchomości 6.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 180
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 180
85415   Pomoc materialna dla uczniów 180
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 180
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 540
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 540
85415   Pomoc materialna dla uczniów 540
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 540
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 900
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 900
85415   Pomoc materialna dla uczniów 900
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 900
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 750
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 750
85415   Pomoc materialna dla uczniów 750
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 750
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 6.200
801     Oświata i wychowanie 6.200
80120   Licea ogólnokształcące 6.200
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.200
Zespół Szkół w Chwarstnicy 2.430
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.430
85415   Pomoc materialna dla uczniów 2.430
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2.430
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 5.104
801     Oświata i wychowanie 3.634
80101   Szkoły podstawowe 3.634
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.634
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.470
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.470
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.470
Zespół Szkół w Gardnie 13.481
801     Oświata i wychowanie 11.866
80110   Gimnazja 11.866
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.866
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.615
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.615
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.615
Zespół Szkół w Gryfinie 29.710
801     Oświata i wychowanie 28.995
80101   Szkoły podstawowe 21.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 7.995
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.995
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 715
85415   Pomoc materialna dla uczniów 715
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 715
OGÓŁEM 223.991

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 71.655 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 20.466
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 8.600
85415   Pomoc materialna dla uczniów 8.600
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 8.600
801     Oświata i wychowanie 11.866
80110   Gimnazja 11.866
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.866
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 6.200
801     Oświata i wychowanie 6.200
80110   Gimnazja 4.100
4270 Zakup usług remontowych 2.600
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 1.500
80120   Licea ogólnokształcące 2.100
4270 Zakup usług remontowych 2.100
Zespół Szkół w Gryfinie 28.995
801     Oświata i wychowanie 28.995
80110   Gimnazja 21.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 7.995
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.995
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 3.634
801     Oświata i wychowanie 3.634
80101   Szkoły podstawowe 3.634
4300 Zakup usług pozostałych 3.634
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 12.360
550     Hotele i restauracje 6.360
55095   Pozostała działalność 6.360
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.360
926     Kultura fizyczna 6.000
92601   Obiekty sportowe 6.000
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.000
OGÓŁEM 71.655

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 550

  • 6.360 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości.

Dział 801

  • 3.634 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na zakup projektora.
  • 11.866 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w celu zabezpieczenia środków na odprawę rentową.
  • 28.995 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na świadczenia z tytułu BHP, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup patelni elektrycznej.
  • 6.200 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na zakup serwera.

Dział 852

  • 73.397 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 539/2012 (środki z rezerwy celowa poz.34) z przeznaczeniem dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – 12.879 zł oraz na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 59.500 zł  (działania 13.1.1.7.). Zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 854

  • 79.939 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 596/2012 (środki z rezerwy celowa poz.26) z przeznaczeniem dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. (działania 3.1.5.5.). Zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.
  • 8.600 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Środki przenosi się po otrzymaniu informacji ze szkół na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.  –  „Wyprawka szkolna” (podzadanie 3.1.5., działanie 3.1.5.4.).

Dział 926

  • 6.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz