Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 30.100 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 30.100
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 30.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100
92195   Pozostała działalność 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100
OGÓŁEM 30.100

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 30.100 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 30.100
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100
92195   Pozostała działalność 100
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100
758     Różne rozliczenia 30.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 30.000
4810 Rezerwy 30.000
OGÓŁEM 30.100

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754,758

  • 30.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego   z przeznaczeniem na zakup paliwa i sprzętu pożarniczego w celu zabezpieczenia prawidłowego działania OSP (rez.celowa).

Dział 921

  • 100 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku  z potrzebą prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Drzenin).

Sporządziła:
S.Skrzyniarz