Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.120. 2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.120. 2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy o kwotę 143.554 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 67.316
852     Pomoc społeczna 67.316
85206   Wspieranie rodziny 22.500
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 22.500
85219   Ośrodki pomocy społecznej 44.816
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 44.816
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 76.238
801     Oświata i wychowanie 27.238
80195   Pozostała działalność 76.238
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 74.112
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2.126
OGÓŁEM 143.554

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 153.084 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 67.316
852     Pomoc społeczna 67.316
85206   Wspieranie rodziny 22.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.022
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.171
4120 Składki na Fundusz Pracy 307
85219   Ośrodki pomocy społecznej 44.816
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44.816
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 76.738
801     Oświata i wychowanie 76.238
80195   Pozostała działalność 76.238
4300 Zakup usług pozostałych 74.112
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.126
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500
75412   Ochotnicze straże pożarne 500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie – porozumienie z jst 9.000
926     Kultura fizyczna 9.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 9.000
4300 Zakup usług pozostałych 9.000
Zespół Szkół w Chwarstnicy 30
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 30
85415   Pomoc materialna dla uczniów 30
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 30
OGÓŁEM 153.084

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 9.530 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 530
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 30
85415   Pomoc materialna dla uczniów 30
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 30
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500
75412   Ochotnicze straże pożarne 500
4260 Zakup energii 500
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie – porozumienie z jst 9.000
926     Kultura fizyczna 9.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 9.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000
OGÓŁEM 9.530

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-up Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754

  • 500 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 801

  • 2.126 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 460/2012 w związku z przyznaniem dotacji (z rezerwy celowej poz.10) na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (działanie 3.1.3.1.)
  • 74.112 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 852

  • 22.500 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 613/2012 (środki z rezerwy celowa poz.53) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu wspierania rodziny (działania 13.5.1.4.). Zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.
  • 44.816 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 555/2012 (środki z rezerwy celowa poz.25) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 r. (działania 13.1.1.7.). Zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 854

  • 30 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Środki przenosi się po otrzymaniu informacji ze szkoły na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. –  „Wyprawka szkolna” (działanie 3.1.5.4.).

Dział 926

  • 9.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz