Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 21.889 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 21.889
852     Pomoc społeczna 21.889
85295   Pozostała działalność 21.889
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 21.889
OGÓŁEM 21.889

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 3.572 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

3.572
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.572
85395   Pozostała działalność 3.572
2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.374
2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 198
OGÓŁEM 3.572

§ 3.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 34.474 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

12.585
926     Kultura fizyczna i sport 10.000
92601   Obiekty sportowe 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.585
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
92195   Pozostała działalność 585
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 585
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 21.889
852     Pomoc społeczna 21.889
85295   Pozostała działalność 21.889
3110 Świadczenia społeczne 21.889
OGÓŁEM 34.474

§ 4.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 16.157 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

12.585
926     Kultura fizyczna i sport 10.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10.000
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10.000
921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 585
92195   Pozostała działalność 585
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 585
758     Różne rozliczenia 2.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 2.000
4810 Rezerwy 2.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 3.572
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.572
85395   Pozostała działalność 3.572
4307 Zakup usług pozostałych 3.374
4309 Zakup usług pozostałych 198

OGÓŁEM

16.157

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 852

  • 21.889 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 211/2012 (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.27) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (podzadanie 13.1.1., działanie 13.1.1.8.). Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 853

  • 3.572 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z podpisaniem aneksu dotyczącego projektu partnerskiego pn „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”.  

Dział 921

  • 585 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku   z potrzebą prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Steklno).
  • 2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku   z potrzebą zabezpieczenia środków dla sołectw z terenu Gminy Gryfino (informacja z PGE o sponsoringu).

Dział 926

  • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku   z potrzebą zabezpieczenia środków na budowę placu zabaw w Wirowie.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz