Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.62.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINU GRYFINO z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wykorzystanych dotacji celowych przekazywanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań własnych gminy w roku 2010 i 2011.

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.62.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINU GRYFINO
z dnia 23 maja 2012 r.


w sprawie przeprowadzenia kontroli wykorzystanych dotacji celowych przekazywanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań własnych gminy w roku 2010 i 2011.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji celowych przekazywanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań własnych gminy w roku 2010 i 2011.

§ 2. W celu przeprowadzenia kontroli powołuje się komisję kontrolującą, w składzie:

  • inspektor kontroli wewnętrznej – jako przewodniczący komisji,
  • pełnomocnik burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • pracownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych – powołany przez naczelnika wydziału.
  • pracownik merytorycznie odpowiedzialny za rozliczanie realizacji danego zadania.

§ 3. Komisja kontrolująca zobligowana jest przeprowadzić kontrolę według poniższych zasad:

  1. kontrola obejmie minimum 20% z ogólnej liczby zadań zlecanych do realizacji odpowiednio w roku 2010 i w roku 2011,
  2. kontrola obejmie minimum 20% ogólnej kwoty przekazanej organizacjom pozarządowym  w formie dotacji celowej odpowiednio w roku 2010 i w roku 2011.

§ 4. Wyznacza się końcowy termin realizacji kontroli, o której mowa w § 1 na dzień  30 września 2012 r.

§ 5. Przewodniczący Komisji sporządza plan i harmonogram kontroli oraz przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino w terminie do dnia 31 maja 2012 r.

§ 6. Kontrola prowadzona jest zgodnie z Regulaminem kontroli wewnętrznej w Gminie Gryfino

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku ze zlecaniem, przez gminę, do realizacji zadań własnych organizacjom pozarządowym zasadne jest przeprowadzenie kontroli z prawidłowości wykorzystanych środków publicznych. Kontrola odbędzie się z zgodnie z obowiązującym regulaminem kontroli wewnętrznej w Gminie Gryfino i dotyczyć będzie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanych na realizacje zadań, jak również prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy oraz rzetelności sporządzonych sprawozdań przez beneficjentów.

Sporządziła:
Barbara Lefik