Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.35.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

ZARZĄDZENIE NR 120.35.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lipca 2011 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.32.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2011 r. zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w składzie:

  • Maciej Szabałkin - Przewodniczący Komisji,
  • Beata Kryszkowska - Członek Komisji,
  • Ewa Kubiak - Członek Komisji,
  • Beata Pluskota - Członek Komisji,
  • Krzysztof Czosnowski - Członek Komisji.

§2. Komisja Rekrutacyjna dokona wstępnej selekcji kandydatów poprzez analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

§3. Komisja Rekrutacyjna dokona selekcji końcowej kandydatów spełniających wymagania formalne poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

§4. Komisja Rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu z przeprowadzonego naboru.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat
Uzasadnienie

W związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie należy powołać komisję, która przeprowadzi procedurę naboru.

Sporządziła: Małgorzata Ważyńska-Piaskowska