Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.16.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO dnia 18 marca 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0152 – 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 120.16.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
dnia 18 marca 2011 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 0152 – 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; zm.: z 2010 r. Nr 229, poz. 1494; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:

§ 1.W paragrafie 32 w załączniku do zarządzenia Nr 0152-32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfine dodaje się ust.4:

§„32. 4. Jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy.”

§ 2.

  1. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do przekazania zaistniałej zmiany Regulaminu pracy podległym pracownikom.
  2. Nadzór na realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego zamieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

W związku z zaistniałą zmianą w Kodeksie pracy zachodzi konieczność dostosowania przepisów wewnętrznych do powszechnie obowiązujących.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska