Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.48.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmian klauzul tajności dokumentów niejawnych

ZARZĄDZENIE NR 120.48.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8  listopada 2011r.


w sprawie zmian klauzul tajności dokumentów niejawnych

Na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zarządzam co następuje:

§ 1 Zmienić klauzule tajności z „POUFNE” na „ZASTRZEŻONE” niżej wymienionym dokumentom:

 1. Plan operacyjny funkcjonowania Miasta i Gminy Gryfino w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny.
  Nr PF – 3/03 na 81 stronach – egz. Nr 1;
  Nr PF – 3/03 na 81 stronach – egz. Nr 2.
   
 2. Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Gryfino w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
  Nr wch. PF- 96/06 na 122 stronach - egz. Nr 1;
  Zał. Nr 1 do wch. PF -34/06 na 122 stronach – egz. Nr 2.
   
 3. Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Gryfino. Tabela realizacji zadań operacyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. (Wypis). ( Załącznik A).
  Nr BCR- 5311-PF-12/06 na 27 stronach egz. Nr 1;
  Nr BCR- 5311-PF-12/06 na 27 stronach egz. Nr 2.
   
 4. Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Gryfino. Zestawienie zadań w zakresie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP. (Wypis). (Załącznik B).
  Nr BCR-5311- PF-13/06 na 9 stronach egz. Nr 1;
  Nr BCR-5311- PF-13/06 na 9 stronach egz. Nr 2.
   
 5. Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Gryfino. Tabela realizacji zadań operacyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. (Wypis). ( Załącznik C).
  Nr BCR-5311-PF-11/06 na 24 stronach egz. Nr 1;
  Nr BCR-5311-PF-11/06 na 24 stronach egz. Nr 2.

§ 2 Zmienić klauzule tajności z „POUFNE” na „JAWNE” niżej wymienionym dokumentom:

 1. Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych.
  Założony 04.02.2003 r. na 96 stronach.
   
 2. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „POUFNE”.
  Nr RT-PF-2/03 na 96 stronach.
   
 3. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą „POUFNE”,
  „ZASTRZEŻONE”....
  Nr RT-PF-4/03 na 96 stronach.

§ 3 Zmienić klauzule tajności z „ZASTRZEŻONE” na „JAWNE” niżej wymienionym dokumentom:

 1. Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”.
  Nr RT- Z-5/03 na 96 stronach.
   
 2. Książka ewidencji pieczęci służbowych i stempli.
  Nr RT-Z-7/04 na 96 stronach.
   
 3. Księga ewidencji wydanych decyzji i wezwań w sprawie świadczeń osobistych  i rzeczowych.
  Nr RT- Z-10/05 na 201 stronach.

§ 4 Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na podstawie zarządzenia Nr 590/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany klauzul tajności materiałów zawierających informacje niejawne, W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie została zmieniona klauzula tajności „POUFNE” na „ZASTRZEŻONE” w stosunku do wypisów z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Zachodniopomorskiego opracowanych w 2005r i wcześniej. W związku z powyższym Wojewoda zasugerował zmianę klauzul tajności z ‘POUFNE” na „ZASTRZEŻONE” w urzędach miast i gmin województwa.
Zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) po dokonaniu przeglądu dokumentów niejawnych, stwierdzono, że urządzenia ewidencyjne wymienione w § 2 i § 3 nie spełniają przesłanek ochrony.

Sporządził:
Henryk Nowakowski