Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.24.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na VII sesji w dniu 28 kwietnia 2011 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 120.24.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 maja 2011 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na VII sesji w dniu 28 kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje.

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 kwietnia 2011 r. roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
VII/48/11 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami  
VII/49/11 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami  
VII/50/11 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 164/7, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
VII/51/11 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
VII52/11 zmiany uchwały Nr XIX/167/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino   Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
VII/53/11 uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla przebiegu obwodnicy drogi krajowej nr 31 Wydział Planowania Przestrzennego Strategii, Rozwoju i Inwestycji 
VII/54/11 przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego Strategii, Rozwoju i Inwestycji   
VII/55/11 przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Wełtyń na lata 2010 – 2017” Wydział Planowania Przestrzennego Strategii, Rozwoju i Inwestycji 

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 kwietnia 2011 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na VII sesji w dniu 28 kwietnia 2011 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.