Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.15.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych

ZARZĄDZENIE  Nr 120.15.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 marca 2011 r.


w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie  ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz regulaminu pracy komisji przetargowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,  poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r. w związku z ustawą z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Wprowadzam zasady wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Nadaję Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie regulamin pracy komisji przetargowych, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcom Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino, Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 0152-41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 października 2009 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do postępowań rozpoczętych po tym dniu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z wytycznymi dotyczącymi kosztów kwalifikowanych związanych z zadaniami o wartości do 14 000 euro współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej należy dokonać zmian zarządzenia w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych. Proponuję uchylić zarządzenie Nr 0152-41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 października 2009 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych i wprowadzić nowe zasady wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy prawo zamówień publicznych.

Przygotowała:
Angelika Szulc - Pełnomocnik ds. zamówień publicznych