Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.54.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 120.44.2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Prowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie gminy Gryfino”

ZARZĄDZENIE NR 120.54.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 120.44.2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Prowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie gminy Gryfino”

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Dz. U. z 2011 r. Nr 87, poz. 484 ) oraz § 3 Regulaminu pracy komisji przetargowych stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.28.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych, zarządzam co następuje:

§ 1. Uchylam zarządzenie Nr 120.44.2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Prowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie gminy Gryfino”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-up Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino – Henryk Piłat udzielił pełnomocnictwa p. Oldze Woś – Dyrektorowi Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie do przeprowadzenia zamówień publicznych niezbędnych do realizacji projektu systemowego: „Żaczek – gryfiński projekt rozwoju osobistego ucznia” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Pełnomocnictwo – znak: SEO.0052.2011. W związku z powyższym komisja przetargowa działająca w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino zakończyła pracę.

Sporządził:
Grzegorz Jastrowicz