Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.32.2011 BURMISTRZA MIASTA GMINY GRYFINO z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.32.2011
BURMISTRZA MIASTA  GMINY GRYFINO
z dnia 28 czerwca 2011 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;  z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230 i Nr 106 poz. 675 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 31 marca 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, w § 31 uchyla się ust. 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.  Nr 182, poz. 1228) nakazuje utworzenie kancelarii tajnej w jednostce organizacyjnej, w której są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „tajne” lub ściśle tajne”. W Urzędzie Miasta  i Gminy w Gryfinie nie przetwarza się tego rodzaju dokumentów.

Sporządziła:
Krystyna Więch