Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.3.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku (środków trwałych) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów.

ZARZĄDZENIE Nr 120.3.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 stycznia 2011 r.


w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku (środków trwałych) Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Przekazać nieodpłatnie gminnym jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom rzeczowe składniki majątku (środki trwałe) stanowiące własność Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
  2. Wykaz rzeczowych składników majątku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do zarządzenia.
  3. Przekazanie składników majątku ruchomego następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 2. Dokumentacja przekazanych składników majątkowych jest podstawą do zdjęcia ich z ewidencji ilościowo – wartościowej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Finansowo – Księgowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Maciej Szabałkin

 

 

UZASADNIENIE

Wymienione w załączniku do zarządzenia rzeczowe składniki majątku (środki trwałe) zostały wyłączone z użytkowania z przyczyny ich zniszczenia spowodowanego okresem użytkowania bądź stopniem zawilgocenia (składowane w nieogrzewanym pomieszczeniu).
W odniesieniu do sprzętu komputerowego, kopiarki, stolików komputerowych: przedmioty te zostały przekazane w latach 2006 – 2008 w użyczenie jednostkom organizacyjnym Gminy Gryfino, w których jest nadal eksploatowany.
Zasadnym jest przekazanie ww. przedmiotów podmiotom wskazanym w zarządzeniu, które złożyły wniosek o ich przekazanie, bądź – w odniesieniu do sprzętu komputerowego – użytkują go nadal w celu realizacji zadań statutowych.