Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.45.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 października 2011 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XI sesji w dniu 29 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.45.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 października 2011 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XI sesji w dniu 29 września 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 września 2011 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XI/96/11 rozpatrzenia skargi Pani Jadwigi Bukowskiej na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XI/97/11 rozpatrzenia skargi grupy mieszkańców na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XI/98/11 wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Choszczno, Gryfice, Gryfino, Przelewice, Osina, Barlinek, Stepnica oraz Powiatem Pyrzyckim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej Wydział Organizacyjny
XI/99/11 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XI/100/11 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XI/101/11 zmiany uchwały  Nr XLIII/461/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XI/102/11 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie 5 miasta Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XI/103/11 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 5 miasta Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XI/104/11 wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury Gryfiński Dom Kultury
XI/105/11 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XI/106/11 pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 września 2011 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XI sesji w dniu 29 września 2011 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów/jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.