Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIA Nr 120.30.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zasad dotyczących realizowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zamówień publicznych poniżej 14 000 euro współfinansowanych ze środków unijnych

ZARZĄDZENIA Nr 120.30.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 czerwca 2011 roku


w sprawie zasad dotyczących realizowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie  zamówień publicznych poniżej 14 000 euro współfinansowanych ze środków unijnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zasady dotyczące realizowania w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie zamówień publicznych poniżej 14 000 euro współfinansowanych ze środków unijnych, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcom Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino, Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do postępowań rozpoczętych po tym dniu.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z wytycznymi dotyczącymi kosztów kwalifikowanych związanych  z zadaniami o wartości do 14 000 euro współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej należy wprowadzić zarządzenie dotyczące zasad realizowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zamówień publicznych poniżej 14 000 euro współfinansowanych ze środków unijnych.

Przygotował:
Mariusz Andrusewicz