Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.59.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.59.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2011 r.


w sprawie Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458 ze zmianami), art. 1031 – 1036 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94  ze zmianami) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.32.2011 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2011 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór na realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2012 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie uczestniczą w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Na mocy obowiązujących przepisów pracodawca ma możliwość przyznania pomocy pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe z jego inicjatywy lub za jego zgodą. W związku z powyższym wprowadza się wewnętrzne uregulowania w zakresie zasad jej przyznawania.

Sporządziła:
Anna Wójciak