Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.44.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Prowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie gminy Gryfino”

ZARZĄDZENIE NR 120.44.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 września 2011 r.


w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Prowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie gminy Gryfino”

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Dz. U. z 2011 r. Nr 87, poz. 484 ) oraz § 3 Regulaminu pracy komisji przetargowych stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.28.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych, zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego oraz oceny ofert  i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Prowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie gminy Gryfino” powołuję Komisję w składzie:

  1. Grzegorz Jastrowicz - przewodniczący komisji,
  2. Swietłana Sochaj - sekretarz komisji,
  3. Magdalena Januszewska - członek komisji,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Realizacja projektu systemowego: „Żaczek – gryfiński projekt rozwoju osobistego ucznia” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych wymaga przeprowadzenia w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania. Proponuję, aby postępowanie przygotowała i przeprowadziła komisja w składzie:

  1. Grzegorz Jastrowicz - przewodniczący komisji,
  2. Swietłana Sochaj - sekretarz komisji,
  3. Magda Januszewska - członek komisji.

Sporządził:
Grzegorz Jastrowicz