Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR-120.2.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 05 stycznia 2011 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na III sesji w dniu 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR-120.2.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 05 stycznia 2011 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na III sesji w dniu 30 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje.

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2010 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
III/13/10 zmian w składzie osobowym Komisji Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
III/14/10 zmian w składzie osobowym Komisji Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
III/15/10 przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2011 rok Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
III/16/10 przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2011 rok Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
III/17/10 desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
III/18/10 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie nr 1 Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
III/19/10 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
III/20/10 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Wydział Organizacyjny

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2010 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza 

SEKRETARZ
Miasta i Gminy Gryfino

mgr Beata Kryszkowska

 

UZASADNIENIE

Na III sesji w dniu 30 grudnia 2010 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.