Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.38.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na X sesji w dniu 25 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.38.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na X sesji w dniu 25 sierpnia 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje.

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 sierpnia 2011 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
X/82/11 zmiany uchwały Nr V/76/03 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali użytkowych, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą gruntów, na których znajdują się te lokale oraz ustalenia zasad sprzedaży Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
X/83/11 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego w budynku przy ul. 1 Maja 22a w Gryfinie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
X/84/11 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
X/85/11 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
X/86/11 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino  Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
X/87/11 powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza
X/88/11 zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza
X/89/11 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski Wydział Planowania Przestrzennego Strategii, Rozwoju  i Inwestycji 
X/90/11 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki Wydział Planowania Przestrzennego Strategii, Rozwoju  i Inwestycji 
X/91/11 zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wirów na lata 2010-2017” Wydział Planowania Przestrzennego Strategii, Rozwoju  i Inwestycji 
X/92/11 wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie Skarbnik Miasta  i Gminy/Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
X/93/11 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok Skarbnik Miasta  i Gminy
X/94/11 utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Referat Spraw Obywatelskich
X/95/11 zmiany uchwały Nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2011 Wydział Edukacji  i Spraw Społecznych

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 sierpnia 2011 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na X sesji w dniu 25 sierpnia 2011 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.