Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.12.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na V sesji w dniu 3 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR  120.12.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 marca 2011 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na V sesji w dniu 3 marca 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje.

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 3 marca 2011 r. roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
V/25/11 wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
V/26/11 rozpatrzenia skargi Pana Waldemara Kowacza na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
V/27/11 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 182/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Mielenko Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
V/28/11 wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino  w dzierżawę od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Czarnowo Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
V/29/11 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” S.A. w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Żórawie oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tym gruncie, w zamian za wygaśnięcie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
V/30/11 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino  w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie ewidencyjnym Włodkowice Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
V/31/11 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino  w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości gruntowej stanowiących drogi, położonych w m. Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
V/32/11 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
V/33/11 wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, od ceny lokalu mieszkalnego, przy sprzedaży  w drodze bezprzetargowej, na rzecz ówczesnych najemców Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
V/34/11 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
V/35/11 zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Skarbnik Miasta i Gminy
V/36/11 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2012 środków funduszu sołeckiego Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 3 marca 2011 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na V sesji w dniu 3 marca 2011 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.