Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.11.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Dostawę paliw płynnych”

ZARZĄDZENIE NR 120.11.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 lutego 2011 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  zamówienia publicznego na: „Dostawę paliw płynnych”

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, zm. Nr 161, poz. 1078; Nr 182,poz.1228) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego  i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę paliw płynnych” powołuję Komisję Przetargową  w składzie:

  1. Roman Rataj - przewodniczący komisji
  2. Jacenty Skwarzyński - sekretarz komisji
  3. Arkadiusz Rybicki - członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z tym, że należy przygotować i przeprowadzić zamówienie publiczne na dostawę pliw płynnych, których wartość przekracza kwotę 14 000 euro, proponuję powołać komisję przetargową w składzie:

  1. Roman Rataj - przewodniczący komisji
  2. Jacenty Skwarzyński - sekretarz komisji
  3. Arkadiusz Rybicki - członek komisji.

Przygotował:
Jacenty Skwarzyński – Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.