Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.34.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na IX sesji w dniu 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.34.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 lipca 2011 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na IX sesji w dniu 30 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje.

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 czerwca 2011 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
IX/67/11 zatwierdzenia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2010 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku” Skarbnik Miasta i Gminy
IX/68/11 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r. Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
IX/69/11 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gardno – dz. nr 19/1 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
IX/70/11 wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
IX/71/11 wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gryfino na czas nieoznaczony, umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica, w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy  Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
IX/72/11 wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino w dzierżawę od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
IX/73/11 podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek oraz uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom Wydział Organizacyjny
IX/74/11 podwyższenia kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska/

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

IX/75/11 wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2011-2025 Skarbnik Miasta i Gminy
IX/76/11 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon ul. Reymonta Wydział Planowania Przestrzennego Strategii, Rozwoju i Inwestycji 
IX/77/11 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo Wydział Planowania Przestrzennego Strategii, Rozwoju i Inwestycji 
IX/78/11 udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej Wydział Edukacji i Spraw Społecznych/ Skarbnik Miasta i Gminy
IX/79/11 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok Skarbnik Miasta i Gminy
IX/80/11 przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2011 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
IX/81/11 zmiany Uchwały Nr LVI/615/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciąganego kredytu przez Gryfiński Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie Skarbnik Miasta i Gminy/

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 czerwca 2011 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na IX sesji w dniu 30 czerwca 2011 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.