Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.14.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nie podlegających otwieraniu przez Wydział Organizacyjny (Biuro Obsługi Interesantów)

ZARZĄDZENIE NR 120.14.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 marca 2011 r.

 
w sprawie rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  nie podlegających otwieraniu przez Wydział Organizacyjny (Biuro Obsługi Interesantów)

Na podstawie § 42 ust. 3 Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 poz.67) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wydział Organizacyjny (Biuro Obsługi Interesantów) otwiera wszystkie przesyłki  z wyjątkiem:

  1. ofert przetargowych składanych w związku z ogłoszeniem postępowania w trybie zamówień publicznych, które przekazuje właściwej komórce organizacyjnej;
  2. ofert składanych w związku z ogłoszeniem konkursu lub naboru pracowników, które przekazuje właściwej komórce organizacyjnej;
  3. adresowanych imiennie, które przekazuje adresatowi;
  4. oznaczonych klauzulą tajności, które przekazuje właściwej komórce organizacyjnej;
  5. wartościowych, które przekazuje właściwej osobie lub komórce organizacyjnej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Przepis 42 ust. 3 Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14 poz.67), obliguje burmistrza do określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny – Biuro Obsługi Interesantów.

Sporządziła:
Krystyna Więch