Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.46.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 października 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 7.000.000,00 zł

ZARZĄDZENIE NR 120.46.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 października 2011r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego  w wysokości 7.000.000,00 zł

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; zm. Dz. U. Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228;  z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniem Nr 120.32.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2011 r., zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia negocjacji z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w celu zawarcia umowy kredytowej w wysokości 7.000.000,00 zł powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Staruk Jolanta – Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino - przewodniczący komisji,
  2. Świeboda Milena – Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego - sekretarz komisji,
  3. Toporowicz Katarzyna – Inspektor w Wydziale Finansowo – Księgowym - członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy Gryfino na rok 2011 zaplanowano w przychodach (załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011) kredyty bankowe na kwotę 32.413.464,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
Obecnie planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 7.000.000,00 zł, którego spłata nastąpi w latach 2011-2025. Aby tego dokonać należy przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Proponuję, aby negocjacje z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. przeprowadziła komisja w składzie:

  1. Staruk Jolanta – Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino,
  2. Świeboda Milena – Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego,
  3. Toporowicz Katarzyna – Inspektor w Wydziale Finansowo – Księgowym.