Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.23.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27.04.2011 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny

ZARZĄDZENIE Nr 120.23.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27.04.2011 r.


w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r.  w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219 z dnia 8.10.2004 r. poz. 2218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) – zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny, przygotowuje się główne stanowiska kierowania w stałej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino przy ul. 1 Maja 16.

§ 2

Nadzór nad przygotowaniem obiektów przeznaczonych na główne stanowisko kierowania, jego funkcjonowaniem oraz szkoleniem pracowników zapewniających utrzymanie tych obiektów powierza się Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 3

  1. Tworzy się następującą strukturę organizacyjną głównego stanowiska kierowania:
    1. szef stanowiska kierowania – Burmistrz
    2. kierownik zespołu kierowania i planowania - Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
    3. kierownik zespołu zabezpieczenia - Podinspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej
  2. W ramach stanowiska funkcjonuje stały dyżur zorganizowany zgodnie z Zarządzeniem nr 0152-18/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 kwietnia 2006 r.

§ 4

Zespół w składzie:

Jacenty Skwarzyński - Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Henryk Nowakowski - Podinspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej

Opracuje niezbędna dokumentację, w tym regulamin i instrukcje pracy na stanowisku kierowania oraz związaną z przemieszczeniem do zapasowego miejsca pracy.

§ 5

Finansowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania głównego stanowiska kierowania odbywać się będzie z budżetu gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

W celu zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych  z utrzymaniem bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny istnieje konieczność przygotowania głównego stanowiska kierowania burmistrza a także zapasowego miejsca pracy.

Sporządził:
Jacenty Skwarzyński