Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.43.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 września 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120.20.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE Nr 120.43.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 września 2011 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 120.20.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. zmienionego zarządzeniem Nr 120.32.2011 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2011 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 120.20.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Auditrów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W celu sprawdzenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie powołuję Zespół Auditorów Wewnętrznych w składzie:

 1. Daniel Adamczyk;
 2. Justyna Satanowska;
 3. Renata Kuryło;
 4. Milena Świeboda;
 5. Sylwia Skrzyniarz;
 6. Małgorzata Dzierbicka;
 7. Iwona Adamczyk;
 8. Krystian Kosiński;
 9. Iwona Szymańska – Ciepłucha;
 10. Małgorzata Kida;
 11. Janina Major;
 12. Mariusz Tarka;
 13. Alicja Kowalska;
 14. Teresa Drążek;
 15. Krystyna Lamperska;
 16. Piotr Romanicz;
 17. Grzegorz Jastrowicz;
 18. Anna Myśko;
 19. Jerzy Herwart;
 20. Ewa Sznajder;
 21. Aneta Raciborska;
 22. Joanna Ekiert;
 23. Dorota Koleda;
 24. Roman Rataj.”

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zmiana zarządzenia Nr 120.20.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  1 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Auditrów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością podyktowana jest zmianą nazwiska przez Panią Iwonę Głowacką-Krakowiak na Iwona Adamczyk.
Ponadto ze względu na zmiany stanowiskowe auditorów odstąpiono od przywoływania nazwiska auditora wraz ze stanowiskiem służbowym.

Przygotowała:
Angelika Szulc
Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością