Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.7.2011 BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne w klasie IV stopnia

ZARZĄDZENIE NR 120.7.2011
BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 lutego 2011 r.


w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki o nowe symbole  i hasła klasyfikacyjne w klasie IV stopnia

Na podstawie § 4 ust. 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67) zarządzam, co następuje:

§ 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67), rozbudowuje się dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne, jak  w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom: Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych oraz Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2011 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 20011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67) został wprowadzony w życie jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (załącznik nr 2 do rozporządzenia). Ponieważ prawodawca znacznie ograniczył w wydanym akcie prawnym zakres tworzonej przez straż miejską dokumentacji – wskazanym jest rozszerzenie wykazu akt o nowe symbole i hasła w klasie IV.
Podobnie, w odniesieniu do dokumentacji tworzonej przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, należy wprowadzić nowy symbol i hasło dla tworzonej dokumentacji dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego.
O powyższe zmiany – rozszerzenie wykazu akt – wnioskowali kierownicy właściwych komórek organizacyjnych.

Sporządziła:
Krystyna Więch