Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.39.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2012.

ZARZĄDZENIE Nr 120.39.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 września  2011 r.


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2012.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777) oraz §1 ust 1 uchwały Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino – zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Naczelnicy wydziałów, kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy oraz dyrektorzy gminnych  jednostek organizacyjnych, zwani dalej „dysponentami” środków  budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej opracowują  materiały do projektu budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok w szczegółowości  określonej niniejszym zarządzeniem.
 2. Zaleca się w planowaniu wydatków przede wszystkim uwzględnić potrzeby  pierwszego rzędu, tzn. wydatki konieczne.  Nie należy planować zadań, których wykonanie nie będzie realizowane w  całości w roku 2012 (z wyjątkiem Wieloletnich Planów Inwestycyjnych), których wykonanie uzależnia się od wielu czynników  wewnętrznych lub zewnętrznych (np. środków pieniężnych).

§ 2. Przy opracowywaniu projektu budżetu należy uwzględnić:

 1. stan organizacyjny, stawki podatkowe, taryfy, marże i opłaty  obowiązujące w dniu 01 września 2011 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w  życie przed lub z dniem 1 stycznia 2012 roku oraz nowych zamierzeń,
 2. istniejącą na dzień 01 września 2011 r. sieć placówek, finansowanych  z budżetu gminy z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2012,
 3. przewidywane wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych określonych na 2011 r. jako baza wyjściowa do planu na 2012 r.,
 4. przewidywane wykonanie wydatków do końca 2011 r. w tym  wynagrodzeń, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2011 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone w roku 2011 (nie wymagające kontynuacji w roku 2012),
 5. zatrudnienia wg stanu na dzień 1 września 2011 r.,
 6. spłatę rat kredytu oraz odsetek przypadających na 2012 r.,
 7. kwotę potencjalnych spłat, przypadających na 2012 r., wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń oraz gwarancji .

§ 3.

 1. Dysponenci ujmujący w projektach swoich budżetów wydatki na nowe zadania  przewidziane do realizacji w 2012 r. dołączają szczegółowy opis tych zadań  wraz z kalkulacją wydatków i podaniem podstawy prawnej.

§ 4. Ustala się następujące wskaźniki do opracowania planów finansowych  jednostek organizacyjnych gminy:

1) Dochody:

 • dochody budżetowe planuje się na odrębnych formularzach stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia w pełnej szczegółowości paragrafowej dla każdego działu i rozdziału wg aktualnego stanu prawnego. Do poszczególnych formularzy należy załączyć część objaśniającą, specyfikację źródeł (tytuły) planowanych dochodów wraz ze stosownymi wyliczeniami (kalkulacjami), potwierdzającymi prawidłowość i rzetelność ich ustalenia,
 • dochody budżetowe planuje się na bazie planowanego wykonania w 2011r. z wyłączeniem dochodów o charakterze jednorazowym,
 • plany sporządza się w cenach 2011 r., co powinno gwarantować bezpieczeństwo wykonania zaplanowanych dochodów. Wszelkie odchylenia planu na 2012 r. w stosunku do roku 2011 należy wyjaśnić w części opisowej i uzasadnić stosownymi wyliczeniami,
 • jednostki budżetowe nie planują dochodów z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych,
 • dochody planowane z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się na podstawie opłat czynszowych bądź dzierżawnych określonych w umowach,
 • pozostałe szacunki dochodów własnych każdy kierownik planuje wg  obowiązujących przepisów prawa z zakresu zadań prowadzonych przez te  wydziały i jednostki organizacyjne.

2) Wydatki:

 • wydatki budżetowe planuje się na odrębnych formularzach stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia dla każdego rozdziału w pełnej szczegółowości klasyfikacji paragrafowej, a w przypadku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w podziale na:
  • zadania własne gminy,
  • zadania z zakresu administracji rządowej.
 • do każdego formularza należy dołączyć część objaśniającą zawierającą szczegółowe informacje do planowanych pozycji paragrafowych wraz z metodyką ich wyliczenia, tj. z uszczegółowieniem rodzajów planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach paragrafowych i sposobem ich ustalenia,
 • wynagrodzenia osobowe pracowników planować należy na bazie planowanego wykonania w 2011 r. uwzględniając wzrost płac o 2,9%, według poniższego wzoru:
  PO2 = [(W01 – Wj01) + KWP02 + Wj02 + KWZ02 – KZZ02 + - KI] x 102,9%

  gdzie:

  PO2 – plan wynagrodzeń osobowych pracowników na 2012 r.,

  W01 – planowane wykonanie wydatków na wynagrodzenia pracowników w 2011 r.,

  Wj01 – wydatki na wynagrodzenia o charakterze jednorazowym w 2011 r. (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, itp.),

  KWP02 – korekta wynikająca ze skutków podwyżek wynagrodzeń przechodzących na rok 2012 (np. z tytułu wzrostu dodatku stażowego i dokonanych podwyżek wynagrodzeń w innych terminach niż 1 stycznia 2012 r.)

  Wj02 – planowane kwoty wydatków o charakterze jednorazowym w 2012 r. W objaśnieniach należy wskazać liczbę pracowników w ramach poszczególnych rodzajów jednorazowych wypłat (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, itp.) oraz kwoty zaplanowane na wypłatę tych świadczeń,

  KWZ02 – korekta wynikająca ze wzrostu zatrudnienia tylko w przypadku upoważnienia Burmistrza. W objaśnieniach należy podać jakich to stanowisk dotyczy oraz wysokości planowanych miesięcznych wynagrodzeń i związane z tym skutki finansowe. Istnienie vacatu nie upoważnia do zatrudnienia pracowników, jeżeli w dotychczasowym planie finansowym jednostki nie było pokrycia finansowego. W tym przypadku zatrudnienie pracowników bez zapewnienia środków będzie traktowane, jako zaciągnięcie zobowiązań nie mających pokrycia w planie finansowym, co stanowić będzie naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  KZZ02 – korekty wynikające ze zmniejszenia zatrudnienia spowodowane racjonalizacją zatrudnienia do możliwości realizacji zadań. Na okoliczność tą należy przedstawić stosowne wyliczenia i uzasadnienie.

  KI – inne zmiany. Na okoliczność tą należy przedstawić stosowne uzasadnienie i kalkulacje.
 • wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2011 r.,
 • wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy planuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy planować z uwzględnieniem prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 r., pomniejszonego o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe. Kwota ta nie stanowi podstawy do naliczenia faktycznego odpisu, który winien być ustalony w I kwartale roku budżetowego na podstawie stosownego obwieszczenia Prezesa GUS określającego wysokość tego wynagrodzenia.
  • dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z nowelizacją art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006r. z późn. zm.),
 • pozostałe wydatki bieżące planować należy stosując wzrost o 2,8%   w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2011,
 • wydatki na inwestycje planuje się tylko i wyłącznie do zadań kontynuowanych i ujętych w programach wieloletnich w 2011 r. Materiały w tym zakresie opracowuje się i sporządza na formularzach stanowiących załącznik Nr 8 (przy współpracy w zainteresowanymi jednostkami) – Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji. Do każdego formularza planistycznego należy załączyć część objaśniającą zawierającą szczegółowy opis każdego zadania wraz z podaniem wymaganych informacji,
 • przy planowaniu wydatków na zakupy inwestycyjne obowiązuje zasada zadaniowego planowania budżetu; oznacza to konieczność sporządzania szczegółowej specyfikacji zakupu określonych środków trwałych oraz uzasadnienia merytorycznego, co do celowości i konieczności uwzględnienia w budżecie na 2012 r. wydatków na ten cel i wskazania źródeł ich finansowania.

3) Zakład budżetowy:

 • plan finansowy zakładu budżetowego sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia z uwzględnieniem wcześniej podanych zasad planowania dochodów i wydatków budżetowych. Do formularza planistycznego należy załączyć część opisową zawierającą informacje o:
  • źródłach i kwotach przychodów planowanych do uzyskania w 2012r. wraz z niezbędnymi wyliczeniami,
  • kierunkach wydatkowania oraz wyliczenia do poszczególnych pozycji paragrafowych planowanych wydatków,

§ 5. Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji  budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn.zm.).

§ 6. Dysponenci w nieprzekraczalnym terminie do 3 października 2011 roku  przedłożą Skarbnikowi Gminy opracowane na określonych formularzach materiały planistyczne wraz z wymaganymi objaśnieniami i kalkulacjami.

§ 7. Zobowiązuje się naczelników wydziałów i kierowników jednostek  organizacyjnych do uwzględnienia w projekcie budżetu roku 2012 wniosków jednostek  niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i  stowarzyszeń, klubów sportowych, itp. na realizację zadań własnych gminy,  którym mogą być udzielane dotacje (załącznik nr 11). Zgodnie z obowiązującymi procedurami.

§ 8. Zobowiązuje się Wydział Podatków i Opłat Lokalnych do zebrania materiałów  i propozycji celem określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz ulg i  zwolnień podatkowych odrębnymi uchwałami. Podstawa prawna – ogłoszenie przez Prezesa GUS średnich cen żyta dla celów  podatkowych oraz określenie przez Ministra Finansów maksymalnych stawek  podatków i opłat lokalnych.

§ 9. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu  Miasta i Gminy do przygotowania materiałów i wzajemnej współpracy. 

§ 10. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu  Miasta i Gminy do ujęcia w sporządzanych planach finansowych na rok 2012  wszystkich źródeł dochodów.

§ 11. Wszystkie pozycje wskazane w materiałach planistycznych winny być poparte  wyczerpującymi objaśnieniami, wyliczeniami i dokładnym tekstowym opisem,  jak również poparte przepisami prawa. Wszelkie odchylenia planu na rok 2012 w stosunku do roku 2011 należy wyjaśnić w części opisowej i uzasadnić stosownymi wyliczeniami.

§ 12. Materiały planistyczne należy składać na załącznikach od numeru 1 do numeru 11, i tak:

 • Załącznik nr 1 – Zestawienie dochodów
 • Załącznik nr 2 – Zestawienie wydatków
 • Załącznik nr 3 – Zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników jednostek sfery budżetowej
 • Załącznik nr 4 – Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych w 2010 roku – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.Nr 97, poz. 674 z 2006r. z późn.zm.)
 • Załącznik nr 5 – Zasiłki z pomocy społecznej - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Załącznik nr 6 – Szkolnictwo
 • Załącznik nr 7 - Programy wieloletnie
 • Załącznik nr 8 – Plan finansowy zakładu budżetowego
 • Załącznik nr 9 – Wykaz jednostek dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe z budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok
 • Załącznik nr 10 – Współfinansowanie, finansowanie oraz prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

§ 13. Do wykonania zarządzenia zobowiązuje się naczelników Wydziałów Urzędu  Miasta i Gminy realizujących zadania gminy we własnym zakresie bądź za  pośrednictwem jednostek organizacyjnych, dyrektorów i kierowników  jednostek budżetowych, dyrektorów zakładów budżetowych i jednostek kultury.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

W związku z koniecznością przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2012, zachodzi konieczność opracowania materiałów planistycznych przez poszczególnych dysponentów środków budżetowych.
W związku z powyższym niniejsze zarządzenie zawiera wytyczne do ich sporządzenia.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz