Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.17.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku (środków trwałych) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.17.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 marca 2011 r.


w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku (środków trwałych) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Przekazać nieodpłatnie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie składniki majątku (środki trwałe) wymienione w załącznikach do zarządzenia.
  2. Przekazanie składników majątku (środków trwałych) następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
  3. Dokumentacja przekazanych składników majątku jest podstawą do zdjęcia ich z ewidencji ilościowo – wartościowej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Finansowo – Księgowego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino i Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat