Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.56.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znajdujących się na wyposażeniu urzędu.

ZARZĄDZENIE NR 120.56.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 grudnia 2011r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znajdujących się na wyposażeniu urzędu.

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r, Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) oraz zapisami § 3 ust. 1 pkt 6 umowy użyczenia nr 521/SOO/3206043/07 zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję celem przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania użyczonego przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w składzie:

  • Przewodnicząca: Aneta Raciborska
  • Członek: Renata Kuryło
  • Członek: Daniel Adamczyk

§ 2. Inwentaryzację sprzętu i oprogramowania użyczonego przeprowadzić w dniach od 31 grudnia 2011r. do 10 stycznia 2012r.

§ 3. Dokonać inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2011r.

§ 4. Po zakończeniu inwentaryzacji Przewodnicząca Komisji przedłoży arkusz spisu z natury Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich w celu przekazania informacji jednostce użyczającej.

§ 4. Za prawidłowy i terminowy przebieg inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania odpowiedzialna jest Przewodnicząca Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009r, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz  zapisami § 3 ust. 1 pkt. 6 umowy użyczenia nr 521/SOO/3206043/07 biorący w użyczenie ma obowiązek corocznie w terminie do 15 stycznia przeprowadzać spis z natury sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem użyczenia i przesyłać informacje do siedziby Użyczającego.

Sporządziła:
Justyna Satanowska