Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.18.2011 BURMISTRZ MIASTA I GMINY z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.18.2011
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
z dnia 30 marca 2011 r.


zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.Wprowadzam opracowany na rok 2011 Roczny preliminarz dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam opracowaną na rok 2011 Tabelę wysokości dopłat na poszczególne cele  i rodzaje działalności socjalnej stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowo-Księgowego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 Nr 70 poz. 335 ze zmianami) obligują pracodawcę do dokonywania corocznego odpisu podstawowego na przeciętną liczbę zatrudnionych w zakładzie pracy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego następstwem jest ustalenie kwoty jaką należy przeznaczyć na prowadzenie działalności socjalnej w danym roku kalendarzowym. Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podstawą gospodarowania środkami ZFŚS jest Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z zatwierdzonym corocznie Preliminarzem dochodów i wydatków i Tabelą wysokości dopłat. Dokumenty te stanowią załączniki
do ww. regulaminu i są corocznie opracowywane.

Sporządziła
Anna Wójciak

Zmiany zostały uzgodnione z komisją ZFŚS