Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.40.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 września 2011 r. w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 120.40.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  13 września  2011 r.


w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777) oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, póz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się naczelników wydziałów, kierowników biur i referatów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz dyrektorów instytucji kultury do opracowania w terminie do 10 października 2011 roku materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2026.

§ 2. Materiały planistyczne sporządza się według działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na  Załączniku nr 1 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2026 z podziałem na zadania bieżące i majątkowe.

§ 3. Skarbnik Gminy oraz inspektor Wydziału Finansowo-Księgowego na podstawie zebranych materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej opracowuje zbiorcze zestawienie:

  1. Wydatków bieżących wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania).
  2. Wydatków majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane  i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania).

§ 4. Do materiałów planistycznych sporządza się precyzyjne uzasadnienie dotyczące każdej pozycji ujętej w dokumencie.

§ 5. Ustalam następujące zasady w zakresie planowania wydatków:

  1. Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) - na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących.
  2. Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) - na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków majątkowych.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych, dyrektorom instytucji kultury, naczelnikom/kierownikom wydziałów, referatów i biur.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
Nieodzownym elementem WPF jest załącznik do uchwały, w którym ujmuje się w określonej strukturze wykaz przedsięwzięć wieloletnich. W związku z tym, iż wieloletnia prognoza finansowa to dokument tworzący warunki do prowadzenia racjonalnej, odpowiedzialnej i stabilnej polityki finansowej, dokument projektujący najważniejsze wielkości finansowe gminy w okresie dłuższym niż rok, dokument tworzący obiektywną informację dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych o planowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych w najbliższych latach, stąd też podjęcie zarządzenia w sprawie procedury opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino jest zasadnym.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz