Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.53.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XIV nadzwyczajnej sesji w dniu 5 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.53.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XIV nadzwyczajnej sesji w dniu 5 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na nadzwyczajnej sesji w dniu 5 grudnia 2011 roku odpowiada:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XIV/131/11 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję egzemplarz kopii uchwały Rady Miejskiej przyjętej na nadzwyczajnej sesji w dniu 5 grudnia 2011 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino

SEKRETARZ  Miasta i Gminy Gryfino
Beata Kryszkowska

 

UZASADNIENIE

Na XIV nadzwyczajnej sesji w dniu 5 grudnia 2011 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnego za jej realizację.