Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.8.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

ZARZĄDZENIE NR 120.8.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 lutego 2011 r.

w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

Na podstawie § 1 ust. 3 oraz § 2 ust. 2 załącznika nr 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) zarządzam, co następuje:

§ 1. Tradycyjny system wykonywania czynności kancelaryjnych jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2.

  1. Na koordynatora czynności kancelaryjnych wyznaczam Panią Krystynę Więch głównego specjalistę w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
  2. Do zadań koordynatora należy bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwiania spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Od dnia 1 stycznia 2011r. uległy zmianie przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach obsługujących organy administracji samorządowej (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
Powyższe przepisy dają kierownikowi urzędu możliwość wyboru wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym lub w systemie EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją).
Natomiast obligatoryjnie kierownik urzędu wyznacza koordynatora, którego zadaniem będzie bieżący nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych.

Sporządziła:
Krystyna Więch