Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.31.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 120.31.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 czerwca 2011r.


w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art.42 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182 poz.1228), w związku § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zarządzam, co następuje:

§ 1. Likwiduje się Kancelarię Tajną w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2. Panu Henrykowi Nowakowskiemu, dotychczasowemu Kierownikowi Kancelarii Tajnej polecam:

  1. dokonanie pełnej inwentaryzacji dokumentów znajdujących się w Kancelarii Tajnej;
  2. zabezpieczenie i dalsze przechowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych;
  3. dalszy bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w komórkach organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy;
  4. udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym;
  5. egzekwowanie zwrotu dokumentów;
  6. kontrola przestrzegania właściwego oznaczania dokumentów zawierających informacje niejawne , wykonanych w Urzędzie Miasta i Gminy;
  7. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami;
  8. wykonywanie poleceń Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Przepis art. 42 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych  (Dz.U. Nr 182 poz.1228) nakazuje tworzenie kancelarii tajnej w jednostkach organizacyjnych, w których są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „tajne” lub ściśle tajne”.
W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie dokumenty takie nie są przetwarzane.

Sporządził:
Ryszard Figura