Rok 2011 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.4.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawę artykułów spożywczych”

ZARZĄDZENIE NR 120.4.2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 stycznia 2011 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawę artykułów spożywczych”

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, zm. Nr 161, poz. 1078) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego  i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę artykułów spożywczych” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Beata Pluskota - przewodniczący komisji
  2. Angelika Szulc - sekretarz komisji
  3. Barbara Lefik - członek komisji
  4. Agnieszka Grzegorczyk - członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca  Burmistrza Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

W związku z tym, że należy przygotować i przeprowadzić zamówienie publiczne na dostawę artykułów spożywczych, których wartość przekracza kwotę 14 000 euro, proponuję powołać komisję przetargową w składzie:

  1. Beata Pluskota - przewodniczący komisji
  2. Angelika Szulc - sekretarz komisji
  3. Barbara Lefik - członek komisji
  4. Agnieszka Grzegorczyk - członek komisji.

Przygotowała:
Angelika Szulc – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego